اساتید آموزشگاه

بهترین اساتید تهران را با بیش از 25 سال کارنامه درخشان آموزش حرفه ای گرد هم آورده ایم تا شما کنکور را قورت دهید !

اساتید دروس عمومی

اساتید زبان :

 • دکتر قنبری
 • دکتر شریعتی
 • استاد قالاری
 • استاد صباحی
 • استاد عرب شاهی

اساتید عربی :

 • دکتر سلیمانی
 • دکتر کرمی
 • دکتر پورعلیزاده
 • استاد شفیعی
 • استاد ریحانی
 • استاد صباحی
 • استاد بزازی
 • استاد میزابلند
 • استاد آیتی

اساتید ادبیات :

 • دکتر شیبانی
 • دکتر پورعلیزاده
 • استاد اصغری
 • استاد محمدی
 • استاد کرانی
 • دکتر زرباف
 • دکتر آبان

اساتید معارف :

 • دکتر زنگنه

اساتید دروس تخصصی

اساتید دیفرانسیل و ریاضیات تجربی :

 • مهندس پورزمان
 • مهندس طاهرخانی
 • مهندس ایران پور
 • مهندس خاکی
 • مهندس نیک بخش
 • مهندس قاضی
 • مهندس دلداده
 • مهندس روان بخش
 • مهندس متولی

اساتید هندسه و گسسته :

 • مهندس بنی هاشمی
 • مهندس نیک بخش
 • مهندس مهرافشان
 • مهندس خاکی
 • مهندس دلداده
 • مهندس ایران پور

اساتید فیزیک :

 • دکتر کعبی نژاد
 • دکتر کمالی
 • مهندس رفعت
 • دکتر اعرابی
 • مهندس پناهنده
 • مهندس ستوده
 • مهندس نومی
 • مهندس بلندی

اساتید شیمی :

 • مهندس شریعت
 • مهندس درگاهی
 • دکتر ابراهیمی
 • مهندس منشی زاده
 • دکتر کروبی
 • مهندس رضایی
 • مهندس رضوانی
 • دکتر بیرامی

اساتید زیست :

 • دکتر خیرخواه
 • دکتر نیکخو
 • دکتر پیروز نژاد
 • دکتر بهزاد اعرابی
 • دکتر گلشن
 • دکتر نجفی
 • دکتر راستی بروجنی
 • دکتر فاکری
 • استاد خلفی 
 • دکتر نیکراد