خوش آمدید . از اینکه ما را برای تحقق اهدافتان انتخاب کردید خرسندیم

اساتید آموزشگاه

دروس عمومی

اساتید زبان

 • دکتر قنبری
 • دکتر شریعتی
 • استاد قالاری
 • استاد صباحی
 • استاد عرب شاهی

اساتید عربی

 • دکتر سلیمانی
 • دکتر کرمی
 • دکتر پورعلیزاده
 • استاد شفیعی
 • استاد ریحانی
 • استاد صباحی
 • استاد بزازی
 • استاد میزا بلند
 • استاد آیتی

اساتید ادبیات

 • دکتر شیبانی
 • دکتر پورعلیزاده
 • استاد اصغری
 • استاد محمدی
 • استاد کرانی
 • دکتر زرباف

اساتید معارف

 • دکتر زنگنه
 • دکتر سرکشیک زاده

دروس تخصصی

اساتید دیفرانسیل و ریاضیات تجربی

 • مهندس پورزمان
 • مهندس نیک بخش
 • مهندس قاضی
 • مهندس ایران پور
 • مهندس دلداده
 • مهندس خاکی
 • مهندس متولی

اساتید هندسه و گسسته

 • مهندس بنی هاشمی
 • مهندس نیک بخش
 • مهندس مهرافشان
 • مهندس خاکی
 • مهندس دلداده
 • مهندس ایران پور

اساتید فیزیک

 • مهندس پناهنده
 • دکتر اعرابی
 • مهندس ستوده
 • مهندس نومی
 • مهندس رفعت
 • مهندس کعبی نژاد
 • مهندس کمالی 
 • مهندس بلندی

اساتید شیمی

 • مهندس شریعت
 • مهندس منشی زاده
 • دکتر کروبی
 • مهندس رضوانی
 • مهندس درگاهی
 • مهندس رضایی
 • دکتر کمالی
 • دکتر بیرامی
 • مهندس ابراهیمی

اساتید زیست

 • دکتر پیروزنژاد
 • دکتر بهزاد اعرابی
 • دکتر گلشن
 • دکتر خیرخواه
 • دکتر راستی بروجنی
 • استاد خلفی
 • دکتر نجفی
 • دکتر نیکراد
 • دکتر فاکری